KTF
เรามีไข่ไก่เพียง ‘หนึ่งมาตรฐาน’ คือมาตรฐานการดูแลที่ ‘ดีที่สุด’
ไขแดงมีสีเหลืองธรรมชาติ
ไขขาวจับตัวเปนวุน
ไขแดงนูนหนา
รสสัมผัสเขมขน
สดใหมจากฟารม
เมนูมากมายที่เราใชไขไกในทุกๆวัน สด ใหม ปลอดจากสารเคมี ดีกับสุขภาพของตัวเอง และคนที่คุณรัก
เราอยากใหทุกคนไดทานไขไก ที่สดจริงๆ ใหมจริงๆ เหมือนเลี้ยงไกไวเองแลวเดินไปเก็บมาทำอาหารในตอนเชา
ที่ฟารมของเรา เมื่อแมไกวางไขแลว วันรุงขึ้นเราก็จัดสงทันที เราจึงไมเคยมีการเก็บไขไวในสตอกเลยในทุกๆวัน เพราะเรามีไขไกเพียง ‘หนึ่งมาตรฐาน’ คือมาตรฐานการดูแลที่ ‘ดีที่สุด’ ไมวาไขไกจะถูกสงไปใหลูกคาคนใดก็ตาม
แมไกอารมณดี เพื่อนซี้ของพวกเรา
สายพันธุโบวานสบราวน
ขนสีน้ำตาลแซมขาว ขาสีเหลือง
เปลือกไขสีน้ำตาลแดง นำเขาจากยุโรป
ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรือนที่สะอาด
ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
สุขภาพจิตดี อารมณ์ดี ให้ไข่ไก่ดีๆ กับเราอยู่เสมอ
บานที่อยูสบายทั้งกายและใจ
โรงเรือนนี้ ผ่านการหาทิศทางลมและแสงแดดเพื่อให้มีอากาศในโรงเรือนที่ดี มีระบบการดูแลที่ทันสมัย ทั้งไฟ นํ้า อุณหภูมิ ความสะอาด
มีพื้นที่ให้ไก่ทุกตัวสามารถเดินเล่นได้อย่างอิสระ มั่นใจได้ว่าแม่ไก่ของเรา อยู่สบายทั้งกายและใจแน่นอน
ใส่ใจอาหารการกิน ถ้าไก่มีความสุข เราก็มีความสุข
แม่ไก่ของเรา กินธัญพืชที่คัดสรรอย่างดี อุดมไปด้วย โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ ครบถ้วนในสัดส่วนที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามอายุ และสายพันธุ์ โดยไม่มีสารเคมี ฮอร์โมน ปราศจากยาปฏิชีวนะ
เพราะสุขภาพคือความสำคัญอันดับแรก
เรามีทีมงานสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดูแล ตลอด24 ชั่วโมง และมีการตรวจสุขภาพไก่เป็นประจํา ทําให้ การรักษาความสะอาด การดูแลเรื่องนํ้าและอาหาร ล้วนอยู่ในสายตาและ คําแนะนําของสัตวแพทย์เช่นเดียวกัน
เพราะเราตั้งใจไข่จึงแตกต่าง
Our partners
เพราะเรามั่นใจในการดูแลเองทุกรายละเอียด ตั้งแต่แหล่งน้ำ อาหาร สุขภาพ พ่อแม่พันธุ์ ตัวแม่ไก่ จนถึงไข่ ทำให้สามารถตรวจสอบคุณภาพ และพร้อมปรับปรุงให้ดีที่สุดอยู่เสมอ